COVID-19: Small Business Navigator

Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Của Chương Trình Trợ Cấp Hỗ Trợ Chi Phí Hoạt Động

+

Chương Trình Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động được nguồn quỹ nào hỗ trợ?

+

Doanh nghiệp của tôi bị ảnh hưởng do hạn chế và đóng cửa vì COVID-19 nhưng không có trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện. Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện được trợ cấp không?

+

Nếu doanh nghiệp không có trong danh sách (như khách sạn hay cơ sở cho thuê chỗ ở), nhưng có doanh thương đủ điều kiện (như nhà hàng), thì cả doanh nghiệp có đủ điều kiện được trợ cấp không?

+

Tôi có thể kiểm tra tình trạng đơn xin của mình không?

+

Tiền Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động cho tôi được tính như thế nào?

+

Người làm việc theo hợp đồng được trả lương theo giờ với Mẫu 1099 của IRS và không báo cáo trên Mẫu 132 có được tính không?

+

Là người chủ doanh nghiệp, tiền lương trả theo giờ của tôi với Mẫu K-1 của IRS và không báo cáo trên mẫu 132 có được tính không?

+

Nếu tôi được Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại thì tiền Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động cho tôi sẽ bị giảm như thế nào?

+

Sẽ thế nào nếu tiền trợ cấp cho tôi được duyệt lại sau khi cứu xét đơn xin?

+

Tiền Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động sẽ được trả cho tôi theo cách nào?

+

Tôi có thể dùng Tiền Trợ Cấp Chi Phí Hoạt Động cho việc gì?