Last modified: April 19 2021 09:41:14
COVID-19: Small Business Navigator

Hỗ trợ bằng tiếng Việt Liên hệ

Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
email hoặc gọi 971-570-0302

Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại

Vào ngày 8 tháng Giêng, 2021, Hội Đồng Khẩn Cấp Lập Pháp Oregon, đã phân chia $100 triệu để cấp quỹ cho Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Thương Mại mới, hỗ trợ tài chánh cho các doanh nghiệp nhỏ và chủ nhà bị mất mát kinh tế từ hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19.

Chi Tiết Chương Trình

+

Khái Quát về Nộp Đơn Xin

+

Giới thiệu

+

Các định nghĩa

+

Quy Định Chương Trình: Tiêu chuẩn

+

Thông Tin Chi Tiết về Cấp Tiền Trợ Cấp